ДОРНОД АЙМГИЙН ЦАГААН-ОВОО СУМ
ЗАРЛАЛ
Цагаан-Овоо сумын НЭЭЛТТЭЙ УТАС 96585882 ажиллаж байна.
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Дарга: Пунцаг Цагаан

Утас: 51261273

Нягтлан бодогч: Аюушжав Алтанбямба

Утас: 51261874

ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨРӨЛ 2016
1 сар
2016
2 сар
2016
3 сар
2016
1-р улирал
2016
4 сар
2016
5 сар
2016
6 сар
2016
Хагас жил
2016
7 сар
2016
8 сар
2016
9 сар
2016
3-р улирал
2016
10 сар
2016
11 сар
2016
12 сар
2016
Бүтэн жил
1 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх тоон болон чанарын үзүүлэлт, биелэлт (Бүтэн жилээр,Улирал бүр)                                
2 Дараа жилийн төсвийн төсөл (Бүтэн жилээр)                                
3 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт (Бүтэн жилээр,Бүтэн жилээр,Хагас жилээр,Улирал бүр,Сар бүр)                                
4 Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт (Тухай бүр)                                
5 Санхүүгийн тайлан (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр)                                
6 Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт (Бүтэн жилээр)                                

 

Мэдээ оруулсан: 2016-02-20 14:46:08